Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Законодавна рамка / Конкуренција / Насоки и брошури

 
Насоки за ослободување или намалување на глобата
датум
Правен основ
29.12.2016

Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата
датум
Правен основ
31.08.2016

Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
датум
Правен основ
28.12.2015
член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11 и 41/14) и Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на хоризонтални договори за специјализација („Службен Весник на Република Македонија“ бр.44/12), Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови договори за истражување и развој („Службен Весник на Република Македонија“ бр.41/12), Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how („Службен Весник на Република Македонија“ бр.44/12)

Насоки за вертикални ограничувања
датум
Правен основ
28.12.2015
Член 7 став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата („Сл.весник на РМ“ бр. 45/10, 36/11 и 41/14) и Уредба за изземање на одредени видови вертикални договори („Сл.весник на РМ“ бр. 42/12)

Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
датум
Правен основ
28.12.2015
Член 17 од Законот за заштита на конкуренцијата („Сл.весник на РМ“ бр. 45/10, 36/11 и 41/14)прикажани: 1 - 5 од 22  |  следни