Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите

 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен су , КЗК против АМД „Тетово“ Тетово
датум
Прекршок
31.12.2015
забранет договор и/или договорена практика при нудење на услуга - технички преглед на моторни и приклучни возила

Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против авто школи Орион увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Сигнал - М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и Орион - НН ДООЕЛ Струмица
датум
Прекршок
14.12.2015
забранет договор при пружање на услуга на обука на кандидати за полагање на возачки испит за ,,Б,, категорија во авто школа

Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија
датум
Прекршок
25.11.2015
злоупотреба на доминантна позиција при одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги

Кејблтел ДООЕЛ Скопје против ФОКС ИНТЕРНЕШАНЕЛ ЧЕНАЛС Бугарија ЕООД Софија и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
датум
Прекршок
30.03.2015

Кејблтел ДООЕЛ Скопје против DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED London, Обединето Кралство и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
датум
Прекршок
24.03.2015прикажани: 1 - 5 од 29  |  следни