Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Публикации / Стручни написи
 
Анализа на пазарот на течен нафтен гас во 2010 година
Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно надлежностите утврдени во Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10), меѓу другото, врши и истражување и утврдување на состојбите на пазарот, независно од конкретните постапки кои се водат пред Комисијата.
Во декември 2010 година Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) започна со анализа на состојбите на пазарот на течен нафтен гас(ТНГ). ТНГ е мешавина на пропан и бутан, кои се добиваат со преработкa на нафта. Во Македонија соодносот на пропан и бутан во ТНГ кој се продава главно е 34/35% пропан 65% бутан, односно 40% пропан, 60% бутан.
Во периодот декември 2010 –февруари 2011 Комисијата изврши анализа на пазарот на ТНГ во рамките на која беа прибавени податоци за пазарот на ТНГ, учесниците на пазарот на ТНГ (производство, големопродажба и малопродажба) како и на други елементи врз основа на кои можат да се утврдат основните карактеристики на пазарот на ТНГ.
Во оваа анализа најпрво се дадени, правна рамка, основни податоци за пазарот, приказ на пазарот на големопродажба и малопродажба кои го опфаќаат и движењето на цените на ТНГ во 2010 година.
На крајот е дадена општа оценка на Комисијата за состојбите на наведениот пазар.