Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Глобал Спешал Опортјунитис Лтд. (Global Special Opportunities Ltd.), со седиште на н/р Дилејни Корп (Бахамите) Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд, Лилфорд Кеј, П. фах ЦБ-13007, Насау, Н.П., Бахамите (c/o Delaney Corp. (Bahamas) Ltd., Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, P.O. Box CB-13007, Nassau, N.P., The Bahamas) има намера да стекне контрола врз (1) деловниот потфат на Друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД – Кавадарци-во стечај,со седиште на с. Возарци, Кавадарци, Република Македонија и врз зависните друштва на ФЕНИ: (1) Друштво за изведување на рударски и градежни работи НОВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (2) Друштво за основање и користење на слободна економска зона, консултантски и менаџмент активности ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија; (3) Машки кошаркарски клуб ФЕНИ ИНДУСТРИ Акционерско друштво Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (4) Друштво за производство, трговија, промет и услуги НОВА РЕФРАКТОРИ ДОО Пехчево, со седиште на Улица Индустриска бр. 6, Пехчево, Република Македонија, (5) ФЕНИ КОРЧА СХА (FENI KORÇA SHA), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ Лагија 7, Руга 28, Нентори, Палати Иш ИСП Банка, кат и (6) ФЕНИАЛБА ИНТЕРНАТИОНАЛ ШПК (FENIALBA INTERNATIONAL SHPK), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ РР. КОРЦЕ-БИЛИШТ, Република Албанија (Korce Korçe KORCE RR. KORCE- BILISHT, Republic of Albania), по пат на пренос на средствата на ФЕНИ и капиталните учества на ФЕНИ во неговите зависни друштво под услови и на начин предвидени во планот за реорганизација на ФЕНИ одобрен со Решение СТ бр. 111/17 од 09.07.2018 година донесено од Основниот суд Велес. (предмет бр. 08-74/2018)