Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Револуционери, бр. 56, Пробиштип. (предмет бр. 08-48/2017)