Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Прес
 
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
Во врска со објавените информации во медиумите, а поврзани со намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата појаснува дека до истата, согласно обврската која произлегува од Законот за заштита на конкуренцијата, Балкан петролеум холдинг лимитед достави известување за концентрација.
Во моментот Комисијата за заштита на конкуренцијата нема поведено постапка за дополнително испитување на концентрацијата, туку предметот е сеуште во фаза на утврдување дали известувањето е целосно, односно дали истото ги содржи сите податоци и документи кои се бараат согласно Законот заштита на конкуренцијата.
Откако Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе утврди дека известувањето е целосно, има законски рок од 25 работни дена да изврши оценка на концентрацијата при што доколку утврди дека со истата не се нарушува конкуренцијата ќе донесе решение со кое ќе ја одобри концентрацијата.
Доколку утврди дека концентрацијата може да ја наруши конкуренцијата ќе поведе постапка за дополнително испитување на концентрацијата и во рок од 90 работни дена ќе донесе решение дали концентрацијата се одобрува или не се одобрува.
Согласно законската обврска Комисијата за заштита на конкуренцијата на својата веб страна објави Известување за предметната концентрација со кое ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата за заштита на конкуренцијата.