Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите
 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен су , КЗК против АМД „Тетово“ Тетово
датум
31.12.2015
број
-
имиња
Прекршок
забранет договор и/или договорена практика при нудење на услуга - технички преглед на моторни и приклучни возила
одлуки