Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 26.01.2016
На 26.01.2016 година се одржа седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Предлог Решение за концентрација со која Фигаро БидКо Лимитед (Figaro BidCo Limited), со седиште на 5th Floor, 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, United Kingdom друштво со посебна намена, во крајна линија под контрола на ККР и Ко Л.П. (KKR & CO. L.P.) со седиште на 1209 Orange Street, Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19801, United States of America има намера да стекне директна единствена контрола над друштвото ЛГЦ Сајeнс Груп Лимитед (LGC Science Group Limited), со седиште на Queens Road, Teddington, Middlesex TW 11 0LY, United Kingdom,
2. Предлог Решение за концентрација со која која МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово со седиште на ул. „11-ти Октомври“ ББ Куманово, и Друштво за градежништво и трговија Квалитет – Пром ДООЕЛ увоз-извоз, ул. Никола Тесла бр.160, Куманово ќе стекнат заедничка контрола над АД за внатрешна и надворешна трговија АГРОКУМАНОВО Куманово со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 11, Куманово
3. Разгледување на концентрација со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лимитед, Израел има намера да стекне контрола над глобалниот генерички бизнис на Аллерган Плц, со седиште на адреса Клоншаух Бизнис анд Технолоџи Парк, Ирска и доставување на барање до Комисијата за одлучување по прекршок за поведување на прекршочна постапка против РИФАМ ДОО ул. Мара Угриноска бр.144 Гостивар, заради недоставување на податоци.
4. Предлог Решение за концентрација со која Европски Архитектонски Системи С.а р.л (European Architectural Systems S.à r.l.) со седиште на 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg стекнува директна единствена контрола над ТРИМО инжениринг ин производња монтажних објектов д.д. (TRIMO inzeniring in proizvodnja montaznih objektov d.d), со седиште на Prijateljeva Cesta 12, 8210 Trebnje, Словенија,