Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 08.10.2015
На 08.10.2015 се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Разгледување и усвојување на предлог Решение со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата доделената државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бунарџик“ Бунарџик, Општина Илинден, Република Македонија, во периодот од 27.08.2008 година до 26.11.2009 година, ја оцени како некомпатибилна со Законот за државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и 55/07), истата претставува злоупотребена државна помош согласно член 4 став (1) точка 6 од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10) и доделувањето на истата не е дозволено. Со истото решение му се наложува на давателот на државната помош да ги преземе сите неопходни мерки за враќање на веќе доделената државна помош од корисникот на помошта.