Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Kонцентрација која се однесува на стекнување на контрола од страна на Кнауф Интернешнал ГмбХ (Knauf International GmbH), Германија над работењето на Армстронг Врлд Индустрис, Инк. САД во ЕМЕА и регионот на Пацификот (предмет бр. 08-4/2018)
12.02.2018
Известување за концентрација Помеѓу Пилларстоне Итали Холдинг С.п.А од една страна и Манукор С.п.А, од друга (предмет бр. 08-10/2018)
06.02.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Трговското друштво за производство на енергија АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Скопје (предмет бр. 08-11 од 26.01.2018 година)
31.01.2018
Концентрација со која Позаваровалница САВА д.дЉубљана, Република Словенија ќе стекне контрола над Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-9/2018)
25.01.2018
Известување за концентрација со која друштвото Солфорд Трејдинг Лимитед (Solford Trading Limited), со регистрирано седиште на адреса Грива Дигени каја Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Коурт, 3105 Лимасол, Република Кипар стекнува самостојна контрола над ОТТ платформата „IPTV ILIRIA“, која во моментов е во сопственост на трговскиот субјект Далекс Медиа Груп С.А. (Dalex Media Group S.A.), Панама (предмет бр. 08-8/2018)
22.01.2018
Концентрација со која друштвото Солфорд Трејдинг Лимитед, Кипар ќе стекне контрола над ОТТ Платформата „ВНОТТ TV“ која е во исклучива сопственост на трговскиот субјект ГРОХС Х&Г д.о.о., Босна и Херцеговина (предмет бр. 08-1/2018) од 11.01.2018 година
11.01.2018
Известување за концентрација со која ВОХО Холдингс Лимитед (WOHO Holdings Limited), друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост основано во Република Кипар, со регистрирано седиште на 2 Продромоу и Димитракопоулоу, 5ти спрат, 1090 Никозија, Република Кипар и г-динДариуш Бонковски (Dariusz Bąkowski), државјанин на Република Полска, со живеалиште на Збујногурска 8, 04-802 Варшава, Република Полска, стекнуваат заедничка контрола над В-Д-ЕКС С.А.(WDX S.A.), друштво од Република Полска со регистрирано седиште на Ташмова 7, 02-677, Варшава, Република Полска, регистрирано во надлежниот трговски регистар (Krajowy Rejestr Sadowy) под регистарски број 0000118662.
26.12.2017
Известување за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (SAZKA Group a.s.) со регистрирано седиште на Винохрадска 1511/230, Страшнице, Прага 10, 100 00, Република Чешка стекнува самостојна контрола над Казинос Аустриа Акциенгезелшафт (Casinos Austria Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Реннвег 44, 1038 Виена, Република Австрија (предмет бр. 08-60/2017)
17.11.2017

    ::      следни