Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за Концентрација со која Наво Орбико ДОО, Полска, ќе стекне дел од бизнисот на „Ф.Х.У. ЛИБРА“ ДОО командитно друштво Полска (предмет бр. 08-59/2017)
17.11.2017
Известување за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (SAZKA Group a.s.) со регистрирано седиште на Винохрадска 1511/230, Страшнице, Прага 10, 100 00, Република Чешка стекнува самостојна контрола над Казинос Аустриа Акциенгезелшафт (Casinos Austria Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Реннвег 44, 1038 Виена, Република Австрија (предмет бр. 08-60/2017)
17.11.2017
Концентрација помеѓу Друштвото за инвестиции технологија градежништво трговија и услуги Џ-Џ ТЕХНОЛОГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје и Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје (предмет бр. 08-57/2017)
13.11.2017
Концентрација помеѓу Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ, Австрија и Касташ Кагит Санаји Ве тиџерет Аноним Ширкети, Турција (предмет бр. 08-56/2017)
30.10.2017
Известување за концентрација со која Телеком Словенија АД, со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија („Телеком Словенија“) крајно матично друштво на Телеком Словенија Групата на друштва („Телеком Словенија Група“) стекнува контрола над ЈОРДАН друштво за вработување и оспособување инвалиди Кршко д.о.о. со седиште на Сподњи Стари Град 9, 8270 Кршко, Словенија (предмет бр. 08-55/2017)
16.10.2017
Известување за концентрација со која Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd), со седиште на адреса Булевар Зорана Џинџиќа 50а/б, Белград Република Србија има намера да стекне од друштвото Јубанка А.Д. Белград (Jubanka A.D. Beograd), со седиште на адреса Краља Милана 11, Белград, Република Србија самостојна контрола над дел од работењето, односно дел од портфолиото кое се состои од побарувања по основ на кредитни работи (предмет бр. 08-53/2017)
04.10.2017
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип (предмет бр. 08-48/2017)
04.10.2017
Известување за концентрација со која ЦАМЛ МК Лимитед (CAML MK Limited), со регистрирано седиште на МастерсХаус, 107 ХамершмитРоуд, Лондон, Обединето Кралство, ВВ14 0ЌХ, зависно друштво на ЦентралАзијаМеталс ПЛЦ (Central Asia Metals PLC), со регистрирано седиште на МастерсХаус, 107 ХамершмитРоуд, Лондон, ВВ14 0ЌХ, Обединето Кралство („ЦАМЛ“), стекнува самостојна контрола над Линкс Ресоурцес Лимитед, со регистрирано седиште на КанонсКорт, ул. Викторија Стрит бр.22, Хамилтон ХМ 12, Бермуда. (предмет бр. 08-52/2017)
29.09.2017

    ::      следни