Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација помеѓу МХП СЕ, Кипар и Перутнина Птуј д.д. Словенија
04.10.2018
Известување за концентрација со која Глобал Спешал Опортјунитис Лтд. (Global Special Opportunities Ltd.), со седиште на н/р Дилејни Корп (Бахамите) Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд, Лилфорд Кеј, П. фах ЦБ-13007, Насау, Н.П., Бахамите (c/o Delaney Corp. (Bahamas) Ltd., Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, P.O. Box CB-13007, Nassau, N.P., The Bahamas) има намера да стекне контрола врз (1) деловниот потфат на Друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД – Кавадарци-во стечај,со седиште на с. Возарци, Кавадарци, Република Македонија и врз зависните друштва на ФЕНИ: (1) Друштво за изведување на рударски и градежни работи НОВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (2) Друштво за основање и користење на слободна економска зона, консултантски и менаџмент активности ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија; (3) Машки кошаркарски клуб ФЕНИ ИНДУСТРИ Акционерско друштво Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (4) Друштво за производство, трговија, промет и услуги НОВА РЕФРАКТОРИ ДОО Пехчево, со седиште на Улица Индустриска бр. 6, Пехчево, Република Македонија, (5) ФЕНИ КОРЧА СХА (FENI KORÇA SHA), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ Лагија 7, Руга 28, Нентори, Палати Иш ИСП Банка, кат и (6) ФЕНИАЛБА ИНТЕРНАТИОНАЛ ШПК (FENIALBA INTERNATIONAL SHPK), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ РР. КОРЦЕ-БИЛИШТ, Република Албанија (Korce Korçe KORCE RR. KORCE- BILISHT, Republic of Albania), по пат на пренос на средствата на ФЕНИ и капиталните учества на ФЕНИ во неговите зависни друштво под услови и на начин предвидени во планот за реорганизација на ФЕНИ одобрен со Решение СТ бр. 111/17 од 09.07.2018 година донесено од Основниот суд Велес. (предмет бр. 08-74/2018)
02.10.2018
Известување за концентрација помеѓу Еквинор Рифајнинг Норвеј АС и Данске Комодитис А/С (предмет бр. 08-71/2018)
26.09.2018
Известување за концентрација со која Хајнекен Србија д.о.о. , Србија ќе стекне контрола над Ваљевска Пивара а.д., Србија (предмет бр. 08-73/2018)
25.09.2018
Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiegesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и Шулер Акцингезелшафт (Schuler Aktiengessellschaft) со регистрирано седиште на Шулер-Плац 1, 73033 Гопинген, Германија, ќе основаат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-68/2018)
11.09.2018
Известување за концентрација со која Tимарсиа Холдингс Лимитед (Tymarsia Holdings Limited) од Кипар и Рестрампелло Холдингс Лимитед (Restrampello Holdings Limited) од Кипар ке стекнат заедничка контрола врз друштвото Нерегелиа Трејдинг Лимитед од Кипар (предмет бр. 08-66 од 31.08.2018 година)
10.09.2018
Известување за концентрација со која МГ ИндустрисГмбХ, Германија, друштво под заедничка контрола на Мессер Групата ГмбХ Германија и ЦВЦ Капитал Партнерс Луксембург, ќе се стекнат со сопственост над Целните средства во врска со индустриски гасови од 1) ЛиндеАкциенгезелшафт, Германија, и 2) Праксаир, Инц, САД (предмет бр. 08-61/2018)
29.08.2018
Известување за концентрација со која ТОПРАКТАН МЕРМЕР МАДЕН ГРАНИТ ИНШААТ ТУРИЗМ ИТХАЛАТ ИХРАЏАТ САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ со седиште на ЧАМЛИЏА МАХ. БАБАЏАН ЏАД. ФИРАТ СИТЕСИ /Г БЛОК БР. 16/3 НИЛУФЕР БУРСА, Турција стекнува единствена контрола врз Друштво за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар-Прилеп, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Плетвар Прилеп (предмет бр. 08-65/2018)
17.08.2018

    ::      следни