Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Телеком Словенија АД, со седиште на Цигалетова улица 15, 1000 Љубљана, Словенија („Телеком Словенија“) крајно матично друштво на Телеком Словенија Групата на друштва („Телеком Словенија Група“) стекнува контрола над ЈОРДАН друштво за вработување и оспособување инвалиди Кршко д.о.о. со седиште на Сподњи Стари Град 9, 8270 Кршко, Словенија (предмет бр. 08-55/2017)
16.10.2017
Известување за концентрација со која Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd), со седиште на адреса Булевар Зорана Џинџиќа 50а/б, Белград Република Србија има намера да стекне од друштвото Јубанка А.Д. Белград (Jubanka A.D. Beograd), со седиште на адреса Краља Милана 11, Белград, Република Србија самостојна контрола над дел од работењето, односно дел од портфолиото кое се состои од побарувања по основ на кредитни работи (предмет бр. 08-53/2017)
04.10.2017
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип (предмет бр. 08-48/2017)
04.10.2017
Известување за концентрација со која ЦАМЛ МК Лимитед (CAML MK Limited), со регистрирано седиште на МастерсХаус, 107 ХамершмитРоуд, Лондон, Обединето Кралство, ВВ14 0ЌХ, зависно друштво на ЦентралАзијаМеталс ПЛЦ (Central Asia Metals PLC), со регистрирано седиште на МастерсХаус, 107 ХамершмитРоуд, Лондон, ВВ14 0ЌХ, Обединето Кралство („ЦАМЛ“), стекнува самостојна контрола над Линкс Ресоурцес Лимитед, со регистрирано седиште на КанонсКорт, ул. Викторија Стрит бр.22, Хамилтон ХМ 12, Бермуда. (предмет бр. 08-52/2017)
29.09.2017
Известување за концентрација со која ППРС Холдингс Лимитед (PPRS Holdings Limited),од Никозија, Република Кипар ќе стекне самостојна контрола над Фертеро Лимитед (Fertero Limited) од Никозија, Република Кипар(предмет бр. 08-51/2017)
25.09.2017
Известување за концентрација со која СловениаБродбендС.а.р.л. (SloveniaBroadbandS.à.r.l.) од Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Нова ТВ д.д. (Nova TV d.d.) од Загреб, Република Хрватска и Продукција Плус сторитвеноподјетје д.о.о. (ProdukcijaPlusstoritvenopodjetjed.o.o.), од Љуљана, Република Словениа (предмет бр. 08-49/2017)
10.08.2017
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Револуционери, бр. 56, Пробиштип. (предмет бр. 08-48/2017)
31.07.2017
Известување за концентрација со која Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Мarble-Granite) со регистрирано седиште во Индустриска Зона на Драма, П. Фах 99, ГР, 66100, Драма, Gрција стекнува целосна контрола над Стоне Воркс Холдингс Цооператиеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) со регистрирано седиште во Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈБ Амстердам, Холандија (предмет бр. 08-47/2017)
12.07.2017

    ::      следни