Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Прес
 
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата
31.10.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас
21.08.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година
31.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)
21.05.2018
Ден на конкуренцијата Белград, 20 Април 2018 година
24.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа
13.04.2018
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.
06.11.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.
07.09.2017

    ::      следни