Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Линкови
 

Претседател, Влада, Министерства

Претседател на Република Македонија

www.president.gov.mk

Собрание на Република Македонија

www.sobranie.mk

Влада на Република Македонија

www.gov.mk

Министерство за економија

www.economy.gov.mk

Министерство за надвроешни работи

www.mnr.gov.mk

Министерство за транспорт и комуникации

www.mtc.gov.mk

Министерство за правда

www.mjustice.gov.mk

Министерство за финансии

www.finance.gov.mk

Секретаријат за европски интеграции

www.sei.gov.mk


Институции во Република Македонија:

Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија

www.jpmrd.gov.mk

Совет за Радиодифузија

www.srd.org..mk

Агенција за елетронски комуникации

www.aec.mk

Биро за заштита на индустриска сопственост

www.ippo.gov.mk

Регулаторна комисија за енергетика

www.erc.org.mk

Стопанска комора на македонија

www.mchamber.gov.mk

Народна банка на Република Македонија

www.nbrm.gov.mk

Централен регистар

www.stat.gov.mk

Службен весник на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk


Европска Унија

Европска Унија online

Европска Комисија

www.europa.eu.int/comm

Европска КомисијаГенерален Директорат за конкуренција

Суд на правда на Европските заедници

ECD- Делегација на Европската Комисија во република македонија

/www.delmkd.cec.eu.int

EAR – Европска Агенција за реконструкција

www.ear.eu.int

EAR -  Европска Агенција за реконструкција Македонија


Тела за конкуренција

Меѓународна мрежа за конкуренција

www.internationalcompetitionnetwork.org

Меѓународни организации

Светска Трговска Организација

Договор за слободна трговија на средна Европа - CEFTA

www.cefta.org

Организација за економска соработка и развој - ОЕЦД

www.oecd.org

Меѓунраоден монетарен фонд

www.imf.org