Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
04.02.2015
Заклучок за поведување на постапка за оценка на концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-192/2014)
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ

ОДЛУКИ

23.01.2015
Концентрација помеѓу Монделез Ацор холдингс Б.В со нивните деловни активности со кафе и чај
24.12.2014
Kонцентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво, радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани, Друштво за производство, трговија и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Илинден и Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с. Кадино Илинден

ИЗВЕСТУВАЊА

23.02.2015
Известување за концентрација помеѓу (предмет бр. 08-15/2015) Паул Весјоханн & КО. ГмбХ III (Paul Wesjohann & Co. GmbH III), Германија од една страна и Амета Холдинг ЕАД (Ameta Holding EAD), Бугарија, Камтчиа ЕАД (Kamtchia EAD), Бугарија, и Тарговска Компаниа ЕАД (Targovska Kompania EAD), Бугарија од друга страна
23.02.2015
Известување за концентрација (предмет бр. 08-19) Помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, од една страна и Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа НЕТ-КАБЕЛ ДООЕЛ Струмица, Трговско радиодифузно друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица, Трговско издавачко друштво СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш и Друштво за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, од друга страна