Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
04.02.2015
Заклучок за поведување на постапка за оценка на концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-192/2014)
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ

ОДЛУКИ

24.03.2015
Кејблтел ДООЕЛ Скопје против DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED London, Обединето Кралство и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
19.02.2015
Kонцентрација меѓу Анадолу Ендустри Холдинг А.С. (Anadolu Endüstri Holding A.) Истамбул, Турција, и МХ Перакендеџилик ве Тиџарет А.Ш (MH Perakendecilik ve Ticaret A.) Истамбул, Турција, (Мигрос Тиџарет А.Ш. (Migros Ticaret A.), Истамбул, Турција)

ИЗВЕСТУВАЊА

03.04.2015
Известување за концентрација со која Телемах Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО (Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o.) Сараево, Босна и Херцеговина ќе стекне контрола над: КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА „ХС“ Друштво со ограничена одгворност за услуги, промет, внатрешна и надворешна трговија (KABLOVSKA TELEVIZIJA „HS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu), Сараево, Босна и Херцеговина; Друштво за услуги, проектирање, промет, внатрешна и надворешна трговија „ХКБ нет“ ДОО (Društvo za usluge, projektovanje, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu „HKB net“ d.o.o.), Сараево, Босна и Херцеговина; Друштво за внатрешна и надворешна трговија со електро опрема „МиХ“ Компани ДОО (Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu elektroopremom „M&H“ Company d.o.o Сараево, Босна и Херцеговина; „ВРБАСКА КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА-НЕТВОРК“ ДОО („VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZIJA-NETWORK“ d.o.o. o), Бугојно, Босна и Херцеговина и Стопанско трговско друштво ВЕЛНЕТ ДОО (Privredno trgovačko društvo VELNET d.o.o.), Мостар, , Босна и Херцеговина. (предмет бр. 08-24/2015)
25.03.2015
Известување за концентрација (предмет бр. 08-27) помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола, со регистрирано седиште на ул. Прилепска бр. 33 Битола
25.03.2015
Известување за концентрација (предмет бр. 08-16) со која Концерн за производство и промет на кондиторски производи Бамби АД (Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d.), со регистрирано седиште на Ѓуре Ѓаковиќа бб, Пожаревац, Република Србија стекнува контрола над производствените погони и помошни постројки за производство на гуми за џвакање под жиговите “Stars”, “Strong Gum”, “O'Freshy”, и “Forest”, вклучувајќи и пренос на наведените жигови, во Шимановци, Република Србија