Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
08.07.2015
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 08.07.2015 година ја одобри концентрацијата со која мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, Австрија ќе стекне контрола над ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
06.07.2015
Подносителите на известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, и Телеком Словеније д.д. Љубљана, Словенија доставија изменети обврски до Комисијата за заштита на конкуренцијата.
26.06.2015
Подносителите на известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, и Телеком Словеније д.д. Љубљана, Словенија доставија обврски до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.07.2015
Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки

ОДЛУКИ

08.07.2015
Концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ (mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH) Виена, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија
24.06.2015
Kонцентрација помеѓу Линдаб АБ, друштво со ограничена одговорност со седиште на 269 82 Båstad, Шведска и ХИДРИА ИМП КЛИМА производња клима системов д.о.о. друштво со ограничена одговорност, со седиште на Godovic 150, 5275 Godovic, Република Словенија

ИЗВЕСТУВАЊА

01.09.2015
Известување за концентрација помеѓу Телемах АД Подгорица Црна Гора,и М-Кабл ДОО Подгорица Црна Гора (предмет бр. 08-56/2015)
20.08.2015
Известување за концентрација помеѓу МОБИЛТЕЛ ЕАД, 1309 Софија, Република Бугарија и БУЛТЕЛ КЕЈБЛ БУГАРИЈА ЕАД 1700 Софија, Република Бугарија (предмет бр. 08-54)