Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
15.05.2015
Меморандум за соработка помеѓу МВР и КЗК
04.02.2015
Заклучок за поведување на постапка за оценка на концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-192/2014)
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ

ОДЛУКИ

09.04.2015
Kонцентрација со која Концерн за производство и промет на кондиторски производи Бамби АД (Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d.), Пожаревац, Република Србија, стекнува контрола над производствените погони и помошни постројки за производство на гуми за џвакање под жиговите “Stars”, “Strong Gum”, “O'Freshy”, и “Forest”, вклучувајќи и пренос на наведените жигови, во Шимановци, Република Србија
09.04.2015
Kонцентрацијата помеѓу МОХАВК ФОРИН АКВИЗИШНС С.А.Р.Л. (MOHAWK FOREIGN ACQUISITIONS S.à.r.L.) Luxembourg и АДВЕНТ КАИ ЛУКСЕМБУРГ ХОЛДИНГ С.А.Р.Л (ADVENT KAI LUXEMBOURG HOLDING S.à.r.L), Luxembourg
09.04.2015
Kонцентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО

ИЗВЕСТУВАЊА

20.05.2015
Известување за концентрација помеѓу Маѓар Телеком Нирт. (Magyar Telekom Nyrt.) Будимпешта, Унгарија и МЕТ Холдинг АГ (MET Holding AG) Zug, Швајцарија (предмет бр. 08-38)
20.05.2015
Известување за концентрација помеѓу Хајнекен Интернешенл Б.В. (Heineken International B.V.) Амстердам, Холандија и Пивоварна Лашко Д.Д. (Pivovarna Lasko d.d.) Лашко, Република Словенија (предмет бр. 08-39)