Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
04.02.2015
Заклучок за поведување на постапка за оценка на концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-192/2014)
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ

ОДЛУКИ

24.03.2015
Кејблтел ДООЕЛ Скопје против DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED London, Обединето Кралство и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
23.01.2015
Концентрација помеѓу Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже ДОО, Белград, Србија и Друштво за развој и создавање на информациски системи ЕУ нет ДОО, Белград, Србија
23.01.2015
Концентрација со која МОНДЕЛЕЗ ИНТЕРНАТИОНАЛ, ИНЦ. САД и АЦОРН ХОЛДИНГС Б.В. (ACORN HOLDINGS B.V.), Амстердам,Холандија, заеднички стекнуваат контрола во афтономно организирано заедничко вложување создадено преку комбинација на (некои од) нивните активи поддружници и средства.

ИЗВЕСТУВАЊА

25.03.2015
Известување за концентрација (предмет бр. 08-16) со која Концерн за производство и промет на кондиторски производи Бамби АД (Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d.), со регистрирано седиште на Ѓуре Ѓаковиќа бб, Пожаревац, Република Србија стекнува контрола над производствените погони и помошни постројки за производство на гуми за џвакање под жиговите “Stars”, “Strong Gum”, “O'Freshy”, и “Forest”, вклучувајќи и пренос на наведените жигови, во Шимановци, Република Србија
25.03.2015
Известување за концентрација (предмет бр. 08-27) помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје и Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола, со регистрирано седиште на ул. Прилепска бр. 33 Битола