Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје


   
  НОВОСТИ
 
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

17.11.2016
Концентрација помеѓу Вестел Тиџарет Аноним Ширкети, Турција и Компал Електроникс Еуропе Сп. з о.о. Полска
17.11.2016
Концентрацијата помеѓу ОРБИКО ДОО, Хрватска и ЕВЕРЕТ ИНТЕРНЕШНАЛ, Словенија

ИЗВЕСТУВАЊА

17.02.2017
Известување за концентрација помеѓу Дојче Телеком АГ Бон Германија и Оранж СА Париз Франција (предмет бр. 08-19/2017)
07.02.2017
Известување за концентрација со која „Телемах“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина ќе стекне одредени делови од друштвото „АСК“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина (предмет бр. 08-66/2016)