Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
08.07.2015
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 08.07.2015 година ја одобри концентрацијата со која мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, Австрија ќе стекне контрола над ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
06.07.2015
Подносителите на известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, и Телеком Словеније д.д. Љубљана, Словенија доставија изменети обврски до Комисијата за заштита на конкуренцијата.
26.06.2015
Подносителите на известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, и Телеком Словеније д.д. Љубљана, Словенија доставија обврски до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.07.2015
Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки

ОДЛУКИ

21.04.2015
Решение бр 10-32 од 21.04.2015 поднесено во име на Владата на РМ , како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони , за доделување на планирана регионална помош на ДПТЈ МАКДИА ДООЕЛ Скопје , во ТИРЗ СКОПЈЕ
21.04.2015
Решение бр.10-31 од 21.04.2015 , поднесено во име на Влада на Рм , како давател на државна помош од страна на дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони , за доделуванје на планирана регионална помош на Гентерм Македонија ДООЕЛ –увоз-извоз Скопје со седисте во Технолошка индустриска развојна зона Прилеп.
21.04.2015
Решение бр. 10-30 од 21.04.2015 за Доделување на државна помош на Теџникал Текстил Стип ДООЕЛ Скопје поднесено во име на Владата на РМ ,како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони за планирано доделување на регионална помош.

ИЗВЕСТУВАЊА

29.07.2015
Известување за концентрација помеѓу Селтик БидКо С.а.р.л. (Celtic BidCo S.à r.l.), Luxembourg и Алвоген Лукс Холдингс С.а.р.л. (Alvogen Lux Holdings S.à.r.l.), Grand Duchy of Luxembourg (предмет бр. 08-52/2015)
22.07.2015
Известување за концентрација помеѓу Цинвен Капитал Менaџмент (V) Генерал Партнер Лимитед (Cinven Capital Management (V) General Partner Limited) Гернзи и синлаб Холдинг ГМБХ (synlab Holding GmbH), Германија