Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.


   
  НОВОСТИ
 
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.
14.04.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и одбележувањето на десет години успешно работење организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

08.04.2016
Концентрација со која ОРБИКО ДОО за трговија Загреб Хрватска ќе стекне контрола над Оптимум Дистрибуција ЦЗ и СК с.р.о. Прага, Чешка Република и над Оптимум Дистрибуција сп. з о.о. Варшава, Република Полска
08.04.2016
Kонцентрација со која Силк Роад Цапитал АГ (Silk Road Capital AG) , Цирих – Киснахт, Швајцарија стекнува директна контрола над Алфа Банка АД Скопје преку купопродажба на акции

ИЗВЕСТУВАЊА

15.07.2016
Известување за концентрација која настанува на начин што Хемофарм а.д. Вршац (Hemofarma.d. Vršac), Република Србија, од друштвото Иванчиќ и синови д.о.о. Белград, Република Србија, презема одреден имот, односно работење (предмет бр. 08-38/2016)
30.05.2016
Известување за концентрација помеѓу Агри Фоод Инвест С.а.р.л., Луксембург, од една страна и БОНУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и БОНУМ М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (предмет бр. 08-36/2016)