Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  НОВОСТИ
 
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

16.01.2018
Концентрација со која ППРС Холдингс Лимитед (PPRS Holdings Limited),од Никозија, Република Кипар ќе стекне самостојна контрола над Фертеро Лимитед (Fertero Limited) од Никозија, Република Кипар
27.11.2017
Концентрација со која Диаверум Шведска АБ (Diaverum Sweden AB), од Лунд, Шведска ќе стекне непосредна контрола врз Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје („Метромед“), од Бутел, Република Македонија, и врз Друштвото за производство, трговија и услугиМетрополитен ДОО Скопје („Метрополитен“), од Бутел, Република Македонија, и посредна контрола врз поврзаното лице на Метрополитен Приватна здравствена установа – Центар за дијализа Диамед Македонија Скопје („Диамед“), од Бутел, Република Македонија,

ИЗВЕСТУВАЊА

22.01.2018
Известување за концентрација со која друштвото Солфорд Трејдинг Лимитед (Solford Trading Limited), со регистрирано седиште на адреса Грива Дигени каја Анастасиоу Сиукри, 2 Памелва Коурт, 3105 Лимасол, Република Кипар стекнува самостојна контрола над ОТТ платформата „IPTV ILIRIA“, која во моментов е во сопственост на трговскиот субјект Далекс Медиа Груп С.А. (Dalex Media Group S.A.), Панама (предмет бр. 08-8/2018)
16.01.2018
Известување за концентрација Помеѓу АЕЛИУС С.А.Р.Л. од една страна и Акционерско друштво ГАЛЕНИКА за производство на лекови, дентал, антибиотици, фармацевтски суровини за парафармацевтика, ветеринарски производи и адитиви Белград (Земун), од друга (предмет бр. 08-2/2018)