Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Të rejat/Njoftime për shtyp
 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës mori njoftim për qëllimin e Ballkan petroleum holding limited, Londër, Mbretëria e Bashkuar për blerjen e Makpetrol, Shoqërisë Aksionare për tregtinë e naftës dhe derivateve të naftës, Shkup
Lidhur me informacionin e publikuar në media, dhe në lidhje me qëllimin e Ballkan petroleum holding limited, Londër, Mbretëria e Bashkuar për blerjen e Makpetrol, Shoqërisë Aksionare për tregtinë e naftës dhe derivateve të naftës, Shkup, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës sqaron se e njëjta, në bazë të detyrimit që del nga Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës, Balkan Petroleum holding limited dorëzoi njoftim të përqendrimit.
Aktualisht, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës nuk ka ngre procedurë për shqyrtim të mëtejshëm të përqendrimit, por çështja është ende në fazën e përcaktimit nëse kërkesa është e plotë, ose nëse ajo i përmban të gjitha informatat dhe dokumentet e kërkuara nga Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës.
Pasi Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës do të vërteton se njoftimi është i plotë, ka një afat ligjor prej 25 ditë të punës, të kryejë vlerësimin e përqendrimit dhe nëse vërteton se e njëjta nuk e prish konkurrencën, do të miraton një vendim me të cilin do të lejon përqendrimin.
Në qoftë se vërteton se përqendrimi mund të prishë konkurrencën, do të ngre procedurë për shqyrtim të mëtejshëm të përqendrimit dhe në një afat prej 90 ditë të punës do të miraton vendimin nëse përqendrimi do të aprovohet ose nuk do të aprovohet.
Sipas detyrimit ligjor, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në faqen e saj publikoi Njoftimin në lidhje me këtë përqendrim, në të cilën i fton palët e treta të interesuara të paraqesin vërejtjet dhe mendimet për këtë përqendrim në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës.